Poruka
 • EU e-Privacy Directive

  This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

  View e-Privacy Directive Documents

  You have declined cookies. This decision can be reversed.

Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

Ispis
Objavljeno Srijeda, 05 Prosinac 2012

Zakon o financiijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12) stupio je na snagu 1. listopada 2012. godine.
Njime je uređeno:

 • Financijsko poslovanje poduzetnika
 • Rokovi ispunjenja novčanih obveza i pravne posljedice zakašnjenja s ispunjenjem novčanih obveza
 • Postupak predstečajne nagodbe

U čl. 11 Zakona određeni su rokovi ispunjenja novčanih obveza u ugovorima među poduzetnicima, pa Zakon stoga definira slijedeće rokove:

 • Ugovorom među poduzetnicima može se ugovoriti rok ispunjenja novčane obveze do 60 dan
 • Iznimno se može ugovoriti i duži rok do 360 dana pod uvjetom da je dužnik novčane obveze, izdao vjerovniku sredstvo osiguranja tražbine koje ima učinak ovršne isprave
 • Ukoliko ugovorom između poduzetnicima nije ugovoren rok za ispunjenje novčane obveze, dužnik je dužan ispuniti obvezu u roku od 30 dana

Rokovi ispunjenja novčanih obveza u ugovorima između poduzetnika i osoba javnog prava:

 • Ugovorom se može dogovoriti rok ispunjenja novčane obveze do 30 dana
 • Iznimno se može ugovoriti i duži rok ispunjenja ali ne duži od 60 dana
 • Ukoliko ugovorom nije ugovoren rok za ispunjenje novčane obveze, dužnik je dužan, bez potrebe da ga vjerovnik na to pozove, ispuniti novčanu obvezu u roku od 30 dana

Dužnik koji zakasni s ispunjenjem novčane obveze dužan je, bez potrebe da ga vjerovnik na to pozove, vjerovniku platiti posebnu naknadu u paušalnom iznosu od 300,00 kn (čl. 13 Zakona).


OBVEZE PODUZETNIKA KOD NASTANKA NELIKVIDNOSTI
Smatra se da je poduzetnik nelikvidan ako:

 1. Više od 60 dana kasni u ispunjenju jedne ili više novčanih obveza, čiji iznos prelazi 20% od iznosa svojih obveza objavljenih u godišnjem izvješću za proteklu godinu
 2. Više od 30 dana kasni s isplatom plaće u visini ugovorene plaće te plaćanjem pripadajućih poreza i doprinosa koje je dužan obračunavati i uplatiti zajedno s plaćom

Poduzetnik u stanju nelikvidnosti ne smije obavljati nikakva plaćanja osim onih koja su nužna za redovno poslovanje:
Prioritetne tražbine

 • Plaće radnicima od dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe
 • Operativne troškove poslovanja (električna energija, voda i dr.
 • Nabavu rode i usluga potrebnih za redovno poslovanje
 • Porez na dodanu vrijednost, trošarine, doprinose i druge poreze koji od strane dužnika moraju biti obračunati i plaćeni u skladu s propisima
 • Troškove postupka pred javnopravnim tijelima

Dužnik ne smije:

 • Davati zajam
 • Prenositi prava na treće osobe
 • Isplatiti predujam dobiti ili dobit
 • Na drugi način umanjiti imovinu
 • Preusmjeravati na drugu osobu novčane i financijske tijekove

Ukoliko poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan postupka predstečajne nagodbe dužnik ne može uspostaviti stanje likvidnosti, dužan je, u roku od 60 dana od nastanka nelikvidnosti, pokrenuti postupak predstečajne nagodbe. Isto tako ukoliko je dužnik nesposoban za plaćanje ili prezadužen, dužan je bez odgađanja, a najkasnije 21 dan od nastanka insolventnosti pokrenuti postupak predstečajne nagodbe.

POSTUPAK PREDSTEČAJNE NAGODBE
Postupak predstečajne nagodbe provodi se s ciljem da se:

 1. Dužniku koji je postao nelikvidan ili insolventan omogući financijsko restrukturiranje na temelju kojeg će postati likvidan i solventan
 2. Vjerovnicima omoguće povoljniji uvjeti namirenja njihovih tražbina od uvjeta koje bi vjerovnik ostvario da je protiv dužnika pokrenut stečajni postupak

Sam postupak predstečajne nagodbe može se provesti nad pravnom osobom i nad dužnikom pojedincem odnosno nad trgovcem pojedincem i obrtnikom.
Postupak predstečajne nagodbe i skraćeni postupak predstečajne nogodbe provodi se u regionalnim cebtrima Financijske agencije, čija se mjesna nadležnost utvrđuje prema sjedištu dužnika.
Tijela u postupku predstečajne nagodbe su:

 1. Nagodbeno vijeće ( regionalni centar Financijske agencije (Fine))
 2. Povjerenik predstečajne nagodbe

 Ukoliko dužnikove obveze prelaze 10.000.000,00 kn isključivo su nadležna nagodbena vijeća regionalnog centra u Zagrebu.

Postupak predstečajne nagodbe je hitan i mora se dovršiti pred nagodbenim vijećem u roku od 120 dana od dana njegovog otvaranja.

Prijedlog za otvaranje predstečajne nagodbe mora sadržavati (čl. 41 Zakona):

 1. Tvrtku ili naziv, sjedište i poslovnu adresu, odnosno ime i prezime, sjedište i poslovnu adresu, adresu prebivališta te OIB dužnika i zahtjev da se nad dužnikom provede postupak predstečajne nagodbe
 2. Izvješće o financijskom stanju i poslovanju dužnika (ne starije od tri mjeseca)
 3. Plan financijskog restrukturiranja
 4. Plan operativnog restrukturiranja
 5. Izvješće ovlaštenog revizora koje sadrži: procjenu vrijednosti društva i pozitivno miščjenje o planu financijskog i operativnog restrukturiranja
 6. Popis imovine i prava dužnika koji su upisani u odgovarajuće radnike
 7. Izjavu da sklapanje predstečajne nagodbe neće utjecati na tražbine radnika

Prijedlogom predstečajne nagodbe dužnik može ponuditi vjerovnicima način i rok ispunjenja tražbina. Ako dužnik predlaže smanjenje tražbina, postotak što ga dužnik nudi vjerovnicima ne može biti manji od 30% ako se plaćanje nudi u roku od četiri godine, odnosno 40% ako se plaćanje nudi u roku od osam godina.

Nagodbeno vijeće dužno je odlučiti o prijedlogu za otvaranje postupka predstečajne nagodbe u roku od osam dana.

Važno je za napomenut da se postupak predstečajne nagodbe pokreće samo na prijedlog dužnika.

O otvaranju postupka predstečajne nagodbe vjerovnici se obavještavaju oglasom na web stranici Financijske agencije. Objavljenim oglasom se pozivaju svi vjerovnici da u roku od 30 dana podneskom u dva primjerka s dokazima, prijave nagodbenom vijeću svoje tražbine.

SKRAĆENI POSTUPAK PREDSTEČAJNE NAGODBE

Skraćeno postupak predstečajne nagodbe provodi se nad:

 1. Dužnikom čiji ukupan iznos obveza naveden u izvješću o financijskom stanju i poslovanju dužnika ne prelazi iznos od 1.000.000,00 kn
 2. Koji zapošljava manje od 10 radnika

U slučaju skraćenog postupka predstečajne nagodbe potrebno je priložiti:

 • Izvještaj o financijskom stanju i poslovanju dužnika
 • Podatke o ukupnom iznosu tražbina vjerovnika na datum sastavljanja financijskog izvještaa
 • Popis vjerovnika koji imaju pravo odvojenog namirenja
 • Izjavu da ako predstečajna nagodba bude sklopljena, neće utjecati na tražbine radnika
 • Izjavu dužnika ovjerenu od javnog bilježnika da finanijski izvještaj potpuno i istinito prikazuje njegovo financijsko stanje i poslovanje
 • Ovjerene sporazume o prihvaćanju plana financijskog restrukturiranja s vjerovnicima čije tražbine prelaze 2/3 vrijednosti svih prijavljenih tražbina{/reg}
Copyright © 2020 MKD-biro. Sva prava zadržana.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU Općom javnom licencom (GPL).